Nákupný košík (0 ks | 0,00 €)

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu italsilk.sk

Predávajúci:

Obchodné meno:
ITALSILK , s.r.o.
Sídlo:
Bohúňova 24 , 811 04 Bratislava
IČO:
44 165 587
Zápis v Obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro , vložka číslo: 52312/B
DIČ:
2022610535
IČ DPH:
SK2022610535
Prevádzka:
,
Kontaktné údaje:
Bernard Šutovský
Tel.:
00421 2 5564 0309
E - mailová adresa internetového obchodu predávajúceho:
[email protected]

Bankové spojenie:
 
Banka:
Tatra banka , a.s.
Číslo účtu:
2623852620
IBAN:
SK 981100 000000 2623852620
SWIFT:
TATRSKBX


Kupujúci:      

osoba, ktorá odoslala objednávku tovaru spôsobom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok


I. Základné ustanovenia

1. Spoločnosť ITALSILK, s.r.o. ponúka na predaj talianske hodvábne kravaty vyrobené zo 100%-ného hodvábu od rôznych talianskych výrobcov za podmienok uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP").
2. VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
4. Tovar prezentovaný na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je súčasťou katalógu bežne dodávaného tovaru a predávajúci zaručuje dostupnosť všetkých uvedených tovarov, s výnimkou nepredvídateľných okolností.
5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

II. Uzatváranie kúpnej zmluvy

1. Prezentácia tovaru na internetovej stránke predávajúceho nie je návrhom na uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva, ktorej predmetom má byť dodanie takého tovaru sa uzatvára spôsobom podľa tohto článku VOP.
2. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy - objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho.
3. Kupujúci môže zadávať objednávky vo forme e-mailovej správy zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka").
4. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".
5. Automaticky zaslané oznámenie o zaevidovaní objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci môže dostať ako odpoveď na jeho objednávku po jej odoslaní, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu môžu byť v prípade potreby zasielané aj ďalšie informácie ohľadom objednávky, či uzavretej kúpnej zmluvy.
6. Záväzná akceptácia objednávky obsahuje nasledovné údaje: (a) názov a základná špecifikácia tovaru, prípadne aj jeho kód, (b) údaj o cene tovaru a platobných podmienkach, (c) údaj o dodacej lehote tovaru, (d) názov a údaje o mieste, kam má byť tovar dodaný, (e) údaje o nákladoch na dodanie tovaru (f) údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), (g) prípadne iné údaje.
7. Kupujúci môže objednávku zrušiť v prípade, ak zrušenie objednávky dôjde predávajúcemu skôr alebo aspoň súčasne s objednávkou. Po doručení objednávky predávajúcemu je kupujúci oprávnený objednávku odvolať, ak odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako tento odoslal akceptáciu objednávky podľa bodu 4 tohto článku. Zrušenie a/alebo odvolanie objednávky je možné vykonať zaslaním e-mailovej správy na adresu internetového obchodu predávajúceho. Z e-mailovej správy musí byť zrejmé, kto uvedený úkon vykonáva a dotknutá objednávka, ktorá je predmetom zrušenia, či odvolania. V prípade zrušenia a/alebo odvolania objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením a/alebo odvolaním objednávky.
8. Predávajúci je oprávnený objednávku akceptovať. Záväzným akceptovaním objednávky sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Na akceptovanie objednávky má vplyv dostupnosť objednaného tovaru. V prípade nedostupnosti tovaru sa strany môžu dohodnúť na iných podmienkach dodania v závislosti od okolností. Informácia o dostupnosti uverejnená na internetovej stránke sa považuje len za indikatívnu a nemá vplyv na právo predávajúceho objednávku neakceptovať. Ak je tovar nedostupný, alebo ak predávajúci neakceptuje objednávku z iného dôvodu, informuje o tom kupujúceho v lehote do 48 hodín od doručenia objednávky.
9. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia a/alebo odvolania objednávky predávajúci vráti už obdržanú platbu kupujúcemu v lehote 10 dní od zrušenia a/alebo odvolania objednávky. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase pred akceptáciou objednávky predávajúcim a objednávka nebola akceptovaná, predávajúci vráti už obdržanú platbu kupujúcemu v lehote do 10 dní od zaslania oznámenia podľa bodu 8 tohto článku. Platby podľa tohto bodu vykoná predávajúci prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia alebo zúčtovania kúpnej ceny.

III. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
2. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu aj nasledovné dokumenty v papierovej podobe: (a) záväzne potvrdenú objednávku kupujúceho, (b) tieto VOP, (c) faktúru, ktorá je zároveň aj dodacím listom, (d) prípadne ďalšie doklady, ktoré uzná predávajúci za vhodné.
3. Predávajúci je tiež povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
4. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdiť doručovateľovi prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

IV. Dodacie a platobné podmienky

1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu. Tovar, ktorý je zobrazený na internetovej stránke elektronického obchodu, je k dispozícii s termínom dodania v zmysle týchto VOP. Dodávaný tovar je tovarom, ktorý je vyobrazený na internetovej stránke. Kupujúci akceptuje, že zobrazenie tovaru na internetovej stránke nemusí presne zodpovedať vzhľadu priamo pozorovaného tovaru, a že môžu existovať odchýlky spôsobené zachytením a/alebo prezentáciou obrazu tovaru prostredníctvom optických a/alebo elektronických záznamových, prenosových a/alebo prezentačných prostriedkov.
2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť, ak bola ním akceptovaná a tovar dodať kupujúcemu pri dodaní na území Slovenskej republiky v lehote podľa záväznej akceptácie objednávky, najneskôr však:
a. v prípade platby na dobierku s dodaním prostredníctvom poštovej zásielky Slovenskej pošty š.p., do 3 - 6 dní odo dňa akceptácie objednávky, alebo
b. v prípade platby na dobierku s dodaním prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (UPS, alebo inej), do 1 - 3 dní odo dňa akceptácie objednávky, alebo
c. v prípade, ak kupujúci hradí cenu za tovar platbou na účet predávajúceho vopred (napr. prostredníctvom Tatrapay), do 3 - 6 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, ak ide o dodanie prostredníctvom poštovej zásielky Slovenskej pošty š.p., alebo do 1 - 3 dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, ak ide o dodanie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (UPS, alebo inej), alebo
d. v prípade, ak kupujúci hradí cenu za tovar kartou vopred, do 3 - 6 dní od autorizácie platby kartou v autorizačnom centre a doručenia následného potvrdenia predávajúcemu od príslušnej banky formou e-mailu o vykonaní platby, ak ide o dodanie prostredníctvom poštovej zásielky Slovenskej pošty š.p., alebo do 1 - 3 dní od autorizácie platby kartou v autorizačnom centre a doručenia následného potvrdenia predávajúcemu od príslušnej banky formou e-mailu o vykonaní platby, ak ide o dodanie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (UPS, alebo inej).
3. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť, ak bola ním akceptovaná a tovar dodať kupujúcemu pri dodaní na území Českej republiky v lehote podľa záväznej akceptácie objednávky, najneskôr však:
a. do 5 dní od autorizácie platby kartou v autorizačnom centre a doručenia následného potvrdenia predávajúcemu od príslušnej banky formou e-mailu o vykonaní platby, ak ide o dodanie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS (platba kartou vopred).
Pri dodaní na území Českej republiky nemožno tovar zasielať prostredníctvom Slovenskej pošty š.p. pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.
4. Spôsob dodania závisí od voľby kupujúceho. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci zmeniť spôsob dodania pokiaľ s tým kupujúci súhlasil. Náklady na dodanie: poštovné a balné pri dodaní prostredníctvom Slovenskej pošty š.p. 2,40 Eur + DPH, dobierka 0,50 Eur + DPH; platba za dodanie prostredníctvom kuriérskej služby UPS 4,02 Eur + DPH, dobierka 1,00 Eur + DPH. Platba za dodanie prostredníctvom kuriérskej služby UPS na územie Českej republiky 5,40 Eur + DPH. Cena dobierky nezahŕňa poštovné a balné, ale je ďalším nákladom k cene poštovného a balného, resp. platby za dodanie. Náklady na bezhotovostný prevod kúpnej ceny a platbu kartou hradí kupujúci.
5. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený dodať tovar v primeranej náhradnej lehote, ktoré nepresiahne 14 dní odo dňa uplynutia dodacej lehoty podľa bodu 2, resp. 3 tohto článku.
6. Ak predávajúci nedodá tovar ani v lehote podľa bodu 5 tohto článku, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a zmluva zanikne odstúpením, ak odstúpenie dôjde predávajúcemu skôr ako tovar odoslal (pri dodaní Poštou alebo iným doručovateľom).
7. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Kupujúci je povinný prevziať tovar v tomto mieste.
8. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
9. Predávajúci tovar dodá prostredníctvom zásielkových služieb Slovenskej pošty, š.p. (ďalej len „Pošta"), alebo prostredníctvom iného doručovateľa alebo iným spôsobom, tak ako bude uvedené v záväznej akceptácii objednávky a v súlade s týmito VOP.
10. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru, ak bola cena hradená vopred a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.
11. Tovar sa považuje za dodaný, v závislosti od zvoleného spôsobu dodania nasledovne: (a) okamihom doručenia oznámenia Pošty o zásielke na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky, alebo okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky, ak sa tovar doručuje Poštou (b) okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky, ak sa tovar doručuje prostredníctvom iného doručovateľa. Tovar sa považuje za dodaný aj vtedy, ak kupujúci odmietol tovar prevziať.
12. Kupujúci je povinný tovar prevziať, v závislosti od zvoleného spôsobu dodania nasledovne: (a) ak sa doručuje Poštou, pri dodaní tovaru na adrese uvedenej v záväznej akceptácii objednávky, alebo v lehote určenej Poštou na prevzatie zásielky podľa oznámenia Pošty, (b) ak sa doručuje iným doručovateľom, pri dodaní tovaru, najneskôr pri prvom opakovanom dodaní.
13. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v zodpovedajúcej lehote podľa bodu 12 tohto článku je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Ak kupujúci poruší povinnosť tovar prevziať v lehote, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške ceny objednaného tovaru.
14. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 10 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
15. V prípade platby na dobierku Pošte alebo inému doručovateľovi, kupujúci uhradí cenu tovaru a ďalšie platby, ktoré znáša podľa týchto VOP a kúpnej zmluvy pred odovzdaním tovaru, o čom mu doručovateľ vydá potvrdenie.
16. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru a/alebo tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu postupuje predávajúci ďalej podľa príslušných ustanovení VOP.
17. Kupujúci ku každej dodávke obdrží faktúru.
18. Spôsoby platieb: (a) v hotovosti na dobierku Pošte alebo inému doručovateľovi, (b) platobnou kartou na dobierku Pošte alebo inému doručovateľovi, ak je platba kartou dostupná, (c) platba na účet predávajúceho vopred (Tatrapay), (d) platba kartou vopred - akceptované karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, DinersClub International. Zvolený spôsob platby je uvedený v kúpnej zmluve. Pri dodaní tovaru na území Českej republiky je možné použiť len platbu kartou vopred podľa bodu d) tohto článku.
19. V prípade platby za tovar na účet predávajúceho vopred, predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu, pokiaľ nebola kúpna cena pripísaná na jeho účet.
20. Predávajúci dodáva tovar len do nasledovných krajín: Slovenská republika, Česká republika, pokiaľ nie je dohodnuté výslovne inak.

V. Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a poštovné a balné, resp. iné náklady na doručenie (dobierku) tovaru (ďalej len "kúpna cena").
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, či doručovateľov.
3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom alebo kartou vopred, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Pri platbe vopred sa kúpna cena hradí pred dodaním tovaru.
5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s týmito VOP, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

VI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

VII. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa  

1. Bez vplyvu na ďalšie ustanovenia týchto VOP, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (ďalej pre zákon len „ZOSZP", pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ len „spotrebiteľ"), je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 ZOSZP.
2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 ZOSZP dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru.
3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ZOSZP ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru.
4. Ak spotrebiteľ využije svoje právo podľa tohto článku VOP, je oprávnený odstúpenie od zmluvy vykonať (a) zaslaním e-mailovej správy na e - mailovú adresu internetového obchodu predávajúceho, alebo (b) zaslaním listu na adresu sídla predávajúceho uvedenú v týchto VOP. Odstúpenie od zmluvy bude označené ako „odstúpenie od zmluvy" alebo obdobne. Aby šlo o odstúpenie od zmluvy, z odstúpenia od zmluvy, aj keď takto nie je označené, musí jednoznačne vyplývať vôľa spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, resp. ju zrušiť. V odstúpení od zmluvy musí byť nezameniteľne identifikovaná kúpna zmluva, od ktorej kupujúci odstupuje, tovar, ktorého sa odstúpenie od zmluvy týka, dátum prevzatia tovaru kupujúcim, kupujúci a predávajúci.
5. Kupujúci je povinný, okamžite po odstúpení od zmluvy, vrátiť tovar predávajúcemu a ten je povinný ho prevziať. Vrátenie tovaru sa môže vykonať jedným zo spôsobov pre dodanie tovaru podľa týchto VOP, pokiaľ sa strany nedohodnú na inom spôsobe.
6. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci vykonať aj vrátením tovaru v lehote pre odstúpenie spolu s odstúpením od zmluvy.
7. Samotné vrátenie tovaru, bez odstúpenia od zmluvy sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy.
8. Strany sa dohodli, že pre odstúpenie sa vyžaduje písomná forma odstúpenia, teda písomná forma v papierovej podobe, alebo písomná forma v elektronickej podobe (e-mail). Spotrebiteľ berie na vedomie, že odstúpenie od zmluvy musí predávajúcemu dôjsť v ustanovenej lehote, nestačí, že bude odoslané posledný deň lehoty na odstúpenie.
9. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý sa vracia predávajúcemu, zotrváva na kupujúcom až do momentu jeho prevzatia predávajúcim.
10. Ak sa po odstúpení od zmluvy vracia tovar, ktorý je zabalený v pôvodnom neporušenom obale, a/alebo tovar, ktorý nebol vôbec použitý a je nepoškodený, má kupujúci nárok na vrátenie celej kúpnej ceny za tovar, ktorú uhradil; ak sa vracia tovar, ktorý bol do odstúpenie od zmluvy kupujúcim použitý inak ako len na odskúšanie, má predávajúci nárok voči kupujúcemu na zaplatenie rozdielu medzi cenou tovaru, za ktorú bol predaný kupujúcemu a cenou tovaru, za ktorú tovar môže predať tretej osobe po odstúpení od zmluvy (náhradný predaj); taký nárok je predávajúci oprávnený započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny za tovar. Toto ustanovenie sa obdobne použije aj pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho v iných prípadoch.
11. Spôsob - forma, podoba, postup - odstúpenia od zmluvy sa obdobne použijú aj pri odstúpení od zmluvy v iných prípadoch.

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie

1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá plynie odo dňa prevzatia tovaru.
2. Ak je tovar postihnutý vadami, za ktoré predávajúci zodpovedá podľa zákona, majú strany nasledovné práva a povinnosti:
a. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
b. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3. Reklamácie tovaru, uplatnené spotrebiteľom vybavuje predávajúci v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „ZOS").
4. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok, ktorý je obsiahnutý v tomto článku VOP. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol v súlade s § 18 ZOS riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
Reklamačný poriadok:
5. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
6. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z vád, len ak za ne zodpovedá predávajúci podľa zákona a kúpnej zmluvy. Vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia záručnej doby, spôsobom podľa tohto reklamačného poriadku. Predávajúci si vyhradzuje právo reklamačný poriadok zmeniť v prípade zmien príslušných právnych predpisov.
7. Ak tovar vykazuje vady za ktoré zodpovedá predávajúci, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzke predávajúceho (adresa sídla predávajúceho podľa týchto VOP) v súlade s § 18 ods. 2 ZOS tak, že doručí tovar do prevádzky predávajúceho na vlastné náklady. V prevádzke predávajúceho bude spísaný protokol o reklamácii , kópia ktorého bude poskytnutá kupujúcemu. Reklamačné konanie tovaru, sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a. spísanie protokolu o reklamácii,
b. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
8. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do prevádzky predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).
9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, alebo u určenej osoby v súlade § 18 ods. 2 ZOS.
10. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s § 18 ods. 3 ZOS.
11. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa bodu 2 tohto článku (§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ZOS ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
12. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
13. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
14. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
15. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
16. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
17. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
18. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
19. Kupujúcemu nárok zo zodpovednosti za vady zaniká, prípadne vôbec nevznikne v nasledovných prípadoch:
a. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, alebo dokumentácie tovaru,
b. uplynutím záručnej doby tovaru,
c. mechanickým alebo iným poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
d. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými, fyzikálnymi vplyvmi prirodzenému prostrediu,
e. neodborným zaobchádzaním, používaním, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, alebo bežným účelom, ktorému tovar slúži,
g. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
k. údržbou v rozpore s inštrukciami predávajúceho,
l. v iných prípadoch, ak je preukázané, že predávajúci za vady nezodpovedá.
20. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v protokole o reklamácii.

IX. Spracúvanie osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČDPH, ak je pridelené, číslo telefónu a mailovú adresu.
3. Kupujúci zaregistrovaním sa na internetovej stránke predávajúceho a/alebo odoslaním objednávky na kúpu tovaru ponúkaného na internetovej stránke predávajúceho súhlasí v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ"), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v tomto článku VOP a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.
4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) ZOOÚ osobné údaje bude získavať a spracúvať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
6. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
a. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
f. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
7. Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
8. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
a. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b. využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu.
9. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať.
a. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
b. a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.
10. Kupujúci má právo nesúhlasiť s rozhodnutím predávajúceho podľa § 23 ods. 5 ZOOÚ a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a) ZOOÚ.
11. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov.
12. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
13. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZOOÚ môže uplatniť blízka osoba.
14. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZOOÚ splní predávajúci bezplatne.
15. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
16. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.
17. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

X. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu a súhlas s ňou musia vyjadriť obe strany.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto VOP sú súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.


V Bratislave, 24.11.2010

 

Všeobecné informácie  |  Obchodné podmienky  |  Kontakty
Copyright 2010 ITALSILK. Všetky práva vyhradené.

EuroCasinoFun.sk prináša kasínové vzrušenie online hráčom z celého sveta od roku 2002. Hry a služby, ktoré ponúkame, sú regulované a kontrolované úradmi v rámci Európskej únie. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje EuroCasinoFun.sk je súčasťou skupiny s viac ako štyridsiatimi rokmi skúseností s hrami.

POTREBUJETE POMOC?
Zavolajte nám na infolinku